LIÊN HỆ NGAY

(028)38229569
Thông tin: Trình duyệt của bạn không chấp nhận cookies. Để cho sản phẩm vào giỏ hàng và mua chúng, bạn cần phải kích hoạt cookies của trình duyệt.

Integrated English for IELTS (kèm CD)

Đơn giá: 288 000 VND
260 000 VND
Tiết kiệm: 28 000 VND

Contents

Unit 1: Frequently Asked Questions

1.1 IELTS Listening
1.2 IELTS Reading
1.3 IELTS Writing
1.4 IELTS Speaking

Unit 2: Education

2.1 Speaking – Part 1
2.2 Listening – Form Completion
2.3 Reading – Scanning and Skimming
2.4 Writing – Argumentative Essay Writing
Mini Test One

Unit 3: Culture & Language

3.1 Speaking – Part 1
3.2 Listening – Table/Note Completion
3.3 Reading – Matching Headings
3.4 Writing
Mini Test Two

Unit 4: Environment & Transportation

4.1 Speaking – Part 2
4.2 Listening – Multiple Choice
4.3 Reading – Matching
4.4 Writing
Mini Test Three

Unit 5: Work & Business

5.1 Speaking – Part 2
5.2 Listening – Sentence Completion
5.3 Reading – Sentence Completion
5.4 Writing
Mini Test Four

Unit 6: Sports & Entertainment

6.1 Speaking – Part 2
6.2 Listening – Summary Completion
6.3 Reading – Summary
6.4 Writing
Mini Test Five

Unit 7 Technology

7.1 Speaking – Part 2&3
7.2 Listening – Short-Answer Questions
7.3 Reading – Short-Answers Questions
7.4 Writing
Mini Test Six

Unit 8 Health & Nutrition

8.1 Speaking – Parts 2&3
8.2 Listening – Map and Diagram Completion
8.3 Reading – True/False/Not Given or Yes/No/Not Given Questions
8.4 Writing – Describing Trends
Mini Test Seven

Unit 9 Social Issues

9.1 Speaking – Part 3
9.2 Listening – Matching
9.3 Reading – Multiple Choice
9.4 Writing
Mini Test Eight

Unit 10 Other Issues

10.1 Speaking – Review
10.2 Writing – Organising Multiple Graphs
Mini Test Nine

Scripts

Answer Key

Bibliography